STATUTEN – RAAD VAN BESTUUR

De ondergetekenden :

Torfs Frank, Euster 17, 2570 Duffel

Verelst Robert, Merelstraat 1, 2500 Lier

Van Aerde Guy, Kontichstraat 138, 2650 Edegem

Torfs Diana, Euster 17, 2570 Duffel

Van Oudheusden Eric, Vinkenlaan 3, 2540 Hove

allen van Belgische nationaliteit, hebben op de Bijzondere Algemene Vergadering van 9/11/2004 beslist de statuten aan te passen volgens de nieuwe VZW-wet.

 I. Benaming en doel

Artikel 1: De vereniging draagt de naam “Lierse Kayak Club Anderstad v.z.w.”, afgekort “L.K.C.A. v.z.w.” en heeft haar maatschappelijke zetel te Lier, Anderstad zn en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

Artikel 2: De vereniging heeft tot doel de bevordering en de ontwikkeling van de kano-kayaksport. Zij kan alle handelingen stellen die noodzakelijk of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel.

II. Leden

Artikel 3: De vereniging bestaat uit ten minste vijf leden. Het maximum aantal is onbeperkt doch ten minste drie vijfden van de leden moeten de Belgische nationaliteit bezitten.

Artikel 4: Als lid kan iedereen tot de vereniging toetreden.

Artikel 5: Kunnen uitgesloten worden door beslissing van de Algemene Vergadering met twee derde meerderheid van stemmen:

a) alle leden die vrijwillig de werking van de vereniging verhinderen;

b) alle leden die hun opgelegde taak niet vervullen;

c) alle leden die door hun woorden of daden de club in opspraak brengen;

d) alle leden die hun verschuldigd lidgeld niet betalen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 6: Door de Raad van Bestuur kunnen, op voorstel van de Algemene Vergadering, leden van de vereniging aangeduid worden als ereleden, dit als eerbetoon voor de inspanningen welke zij deden voor de vereniging.

III. Algemene Vergadering

Artikel 7: De Algemene Vergadering is het opperste orgaan van de vereniging. Alle leden hebben er gelijk stemrecht en de beslissingen worden er genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen welke specifiek zijn voorzien door de Wet van 27 juni 1921.

Artikel 8: Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren: a) elke wijziging aan de statuten; b) de benoeming en afzetting van de beheerders; c) de goedkeuring van rekeningen en begrotingen; d) de ontbinding van de vereniging; e) de uitsluiting van leden.

Artikel 9: Jaarlijks heeft er minstens één Algemene Vergadering plaats, in principe in de maand januari gehouden. De leden worden hiervan in kennis gesteld bij middel van een rondschrijven en dit minstens veertien dagen vóór de geplande vergadering; in hoogdringendheid kan deze termijn korter zijn. De uitnodiging bevat de agenda.

Artikel 10: De raad van Bestuur kan, in bijzondere omstandigheden welke zij zelf bepaalt, een bijzondere Algemene Vergadering bijeenroepen. Bovendien kan een bijzondere Algemene Vergadering bijeengeroepen worden wanneer een verzoekschrift daartoe wordt ingediend bij de Raad van Bestuur dat ondertekend is door minstens één vijfde van de leden. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Een door deze tweede vergadering genomen besluit tot wijziging van de statuten zal door de Burgerlijke Rechtbank moeten worden bekrachtigd. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede Algemene Vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een eenparigheid van stemmen worden besloten.

Artikel 11: De beslissingen van de Algemene Vergadering worden ter kennis gebracht aan de leden door middel van een verslag dat zal worden uitgehangen in het clublokaal.

Artikel 12: Alle actieve leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.

Artikel 13: Bij afwezigheid van meer dan de helft van de leden heeft de voorzitter van de Algemene Vergadering, tevens voorzitter van de Raad van Bestuur, de mogelijkheid om in de agenda vervatte punten te verdagen tot een volgende Algemene Vergadering, waarop dan beslist wordt ongeacht het aantal aanwezige leden.

Artikel 14: De vertegenwoordiging van een lid op de Algemene Vergadering is slechts mogelijk mits een door dat lid ondertekende volmacht welke vóór het begin van de Algemene Vergadering wordt afgegeven in handen van de voorzitter of secretaris. Elk stemgerechtigd lid mag slechts één volmacht voorleggen van een ander stemgerechtigd lid vóór het begin van de vergadering.

IV. Raad van Bestuur

Artikel 15: De Raad van Bestuur wordt gekozen door de Algemene Vergadering onder de leden en bestaat uit minstens vijf leden. De door de Algemene Vergadering verkozen leden van de Raad van Bestuur kiezen onderling de te begeven functies. Het maximum aantal leden van de Raad van Bestuur is bepaald op vijftien. De functies welke in het kader van de Raad van Bestuur voorzien zijn, zijn de volgende: Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Penningmeester en raadsleden welke intern met een specifieke opdracht kunnen gelast worden.

Artikel 16: De leden van de Raad van Bestuur worden voor onbepaalde duur benoemd. De stemming gebeurt geheim. De beslissing wordt genomen bij middel van gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 17: De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aan wenden van rechtsmiddelen. De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de beheerders of zelfs mits machtiging van de Algemene Vergadering aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De Raad van Bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een Afgevaardigd-Beheerder of Directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken den de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur de Postcheques, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

V. Financiën

Artikel 18: De jaarlijkse maximumbijdrage per lid is vastgelegd op € 250,00.

Artikel 19: Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 20: De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komende jaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

VI. Ontbinding van de vereniging

Artikel 21: De vereniging is voor onbepaalde tijd gesticht.

Artikel 22: In geval van ontbinding wordt het resterend actief overgemaakt aan een vereniging met gelijkaardig doel.

VII. Algemeenheden

Artikel 23: De Raad ven Bestuur kan een reglement van interne orde opstellen om de werking van de vereniging te bevorderen. Dit reglement mag niet indruisen tegen de statuten of de Wet.

Artikel 24: Voor al wat niet voorzien is in de statuten wordt verwezen naar de Wet van 27 juni 1921.